skip to Main Content

Privacyvoorwaarden Bles Coaching

 

Bles coaching, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens

ester@blescoaching.nl
Anna Walravenpad 11, 5612SJ, Eindhoven
06 40520127

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bles coaching verwerkt de persoonsgegevens van u of uw kind doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Overige gegevens die van belang zijn

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bles coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u of uw kind:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Aangelegen gezondheids gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor een goede ondersteuning kan het noodzakelijk zijn dat de Bles Coaching een dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over de, besproken thema’s, of zaken die mogelijk opvallen met betrekking tot u, uw kind, of de eventuele betrokken partijen en gegevens over mogelijk uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen. Al deze zaken zullen uiteraard eerst openlijk met u besproken worden. En u heeft altijd recht op inzage

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met de persoonlijke en medische gegevens van u en uw kind,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit het dossier van u of uw kind kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor een waarnemend collega tijdens afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is
 • Enkele gegevens worden gebruikt voor de facturatie en de financiële administratie
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bles coaching bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving, worden na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan
 • Alle overige gegevens, welke niet opgeslagen voor wettelijke administratieplicht of account, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.
 • Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden uw gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd

 

Privacy op de Factuur

Op de factuur die u ontvangt, staan de persoons- en adres gegevens, en het aantal afgenomen sessies. gegevens Indien van toepassing bij een traject via de gemeente heeft ook de gemeente inzage in de zorgnota.

 • Naam , adres en woonplaats van de aanvrager
 • Een korte omschrijving van de geleverde diensten
 • De kosten van het aantal afgenomen sessies

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bles coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Bles coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bles coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _ga / _gid
     Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
     Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bles coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar ester@blescoaching.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Bles coaching wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bles coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ester@blescoaching.nl

Back To Top